Αυτοματισμοί εξοικονόμησης

Αντλίες - θερμοστάτες

Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση. Συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να εξασφαλίζουν πως τα θερμαντικά μας μέσα θερμαίνουν το χώρο μας όσο ακριβώς χρειάζεται, χωρίς να σπαταλούν επιπλέον ενέργεια.Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ένα μεγάλο τμήμα της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων αφορά την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό. Βέβαια, η κατανάλωση αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατασκευή, ο τύπος του κτιρίου, οι κλιματολογικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα συστήματα, οι υποδομές, η χρονική διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων και άλλοι.

Κάνοντας μια ανασκόπηση στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας θα διαπιστώσουμε ότι η κατανάλωση ενέργειας σε θέρμανση και κλιματισμό στον οικιακό τομέα ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης των κτιρίων είναι πολύ μεγάλη. Η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί, είναι σημαντική, καθώς η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί βασικό μέρος του λειτουργικού κόστους του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται από τους εκπεμπόμενους ρύπους.(Διαβάστε όλο το άρθρο)