Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η επιχείρηση ICON GROUP TΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 199.161,30€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 79.664,52€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άυλες Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
 • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
 • αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.

 

Meeting with the German Deputy Minister of Education and Research Thomas Rachel

A meeting held on July 19, 2018 at our office with the German Deputy Minister of Education and Research Thomas Rachel in the framework of the # GRÆDUCATION project on Lack of Specialized Personnel, Challenges for Small and Medium Enterprises and the ways in which Greek and German Governments Can Support Greek Business was concluded with great success

We warmly thank all the participants for their visit and the constructive discussion that has taken place.

ICON and GRAEDUCATION Collaboration for Managing Innovation and Developing Vocational Education.

An important pillar of the #GRÆDUCATION project is the collaboration with Greek companies for the management of innovation and the development of Vocational Education and Training.

#ICONGROUP, supports all the activities of the # GRÆDUCATION project, while in cooperation with the Munster Chamber of Commerce Training Center, implements pilot training to develop new skills in the field of sustainable cooling and air conditioning.

For more information, visit www.graeducation.org/el/home and #FIAPeV

Participation in the Workshop “More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings”

Within the framework of the report Building Green Expo and DOMOTEC 2017, SBC Greece is organizing a workshop on METROPOLITAN EXPO on April 8th to present the DGNB system for the certification of Sustainable Buildings and Urban Areas.

The conference will be opened by Pantelis Levantis, President of SBC Greece, with a greeting and presenting SBC Greece and the importance of international co-operations.

Subsequently, in a diverse panel, Dr. Lemaitre Christine, Managing Director at DGNB German Sustainable Building Council and Dimitrios Managoudis, Member of the International Board DGNB and DGNB Consultant, Director of SBC Greece and SBC Greece’s Head of Cooperation with DGNB German Sustainable Building Council, will approach the subject of the workshop “More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings” from the perspective of Germany and Greece, respectively.

Συμμετοχή στην Ημερίδα “More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings

For more information, follow the link by clicking here

Participation in the Global Sustainable Tourism Council European Regional Meeting

On November 23-24, 2016, the GSTC European Regional Meeting was held in Athens with over 200 participants from 16 countries, including the Icon Group.

The event offered a rare opportunity for an exchange of views on the issues of the event:

 • Sustainability standards and  projects for European tourism
 • European Best Practices for sustainable management of destinations and businesses
 • Marketing Sustainable Tourism in European destinations
 • Applying standards and certifications to destinations and businesses.

.

For more information click here and here