Παρουσίαση Συστήματος Αξιολόγησης DGNB

DGNB

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στο σύστημα που αναπτύχθηκε και διευθύνεται από το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφόρου κτιρίου, DGNB, για την πιστοποίηση των Αειφόρων κτιρίων και αστικών περιοχών και καθορίζει την προσέγγιση του συστήματος DGNB στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη κατασκευών. Αυτό το άρθρο είναι μια εισαγωγή στο σύστημα πιστοποίησης DGNB, το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει σχεδιαστές και κατασκευαστικές εταιρείες να υλοποιήσουν Αειφόρες εφαρμογές σε κτίρια και κατασκευές αστικών περιοχών, καθώς και να διατηρήσουν και βελτιώσουν τα υφιστάμενα βιώσιμα κτίρια. Ένα βασικό ζήτημα, το οποίο θα εκπονηθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αφορά τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα DGNB πηγαίνει πέρα από ένα συμβατικά «πράσινο» κτίριο, π.χ. οι περιβαλλοντικοί ρύποι και η υπεύθυνη προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, και διευκολύνει την αξιολόγηση, η οποία αντικατοπτρίζει τους στόχους της κοινωνίας για κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και λαμβάνοντας υπ όψιν την απόδοση του κύκλου ζωής του κτιρίου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στο άρθρο λοιπόν, θα παρουσιάσουμε αρχικά το ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας και ανάπτυξης του συστήματος αξιολόγησης DGNB. Θα ακολουθήσει μια σύντομη επισκόπηση του συστήματος και της δομής του όσον αφορά τις έξι θεματικές κατηγορίες που εξετάζει. Κατόπιν στην επόμενη ενότητα θα αποσαφηνιστούν τα επιμέρους κριτήρια με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα εξεταστεί, ο ρόλος των συστημάτων πιστοποίησης στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών, που ακολουθείται από μια συζήτηση για την πιστοποίηση συστημάτων και πως και κατ ουσίαν θα αναλύσουμε πως αυτά τα συστήματα συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα και επίτευξη εξαιρετικών επιπέδων απόδοσης έναντι των στόχων αειφορίας.Τέλος, θα αναλύσουμε τη διεθνή ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος DGNB καθώς θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα και συστάσεις, με τις οποίες επιδιώκουμε να συνοψίσουμε τα βασικά σημεία. (Διαβάστε όλο το άρθρο)