Πολιτική Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Quality Management, Occupational Health & Safety Management, Environmental Management, Anti-bribery Management (Q-ΟHS-E-AB) Icon Group

Στην ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνικών έργων και ειδικότερα στον σχεδιασμό, την προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, με ολοκληρωμένες λύσεις, δεσμευόμαστε για:

 • Παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών & προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών & συνεργατών μας, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα αιτήματα και τις απαιτήσεις τους, και διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών & προϊόντων,

 • Εφαρμογή των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν τη λειτουργία της ICON, και ειδικότερα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση ποιότητας,

 • Συνεχιζόμενη διαβούλευση και συμμετοχή με το προσωπικό της ICON αλλά και για οποιονδήποτε επηρεάζεται από τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης,

 • Εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου για την ποιότητα, το περιβάλλον και την Α&ΥΕ, μείωση των κινδύνων και αξιοποίηση των ευκαιριών, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση τους,

 • Ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας για την πρόληψη του τραυματισμού που συνδέεται με εργασία και για την πρόληψη της ασθένειας και προστασία του περιβάλλοντος, γενικά, και ειδικότερα για

  • αειφορία (εξοικονόμηση, επανάχρηση, ανακύκλωση σε όλες τις διεργασίες, κτίρια και υποδομές),
  • απόλυτη συνεργασία με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος,
  • πρόληψη της ρύπανσης,
  • προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,
  • περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,
 • Συνεχιζόμενη βελτίωση των επιδόσεων του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, και ταυτόχρονες υψηλές αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από τις λειτουργίες της Επιχείρησης.

Για να επιτύχει τις δεσμεύσεις της, η ICON GROUP έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σε συμφωνία με το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης και τις απαιτήσεις των προτύπων:

Η διοίκηση της επιχείρησης μεριμνά ώστε η παρούσα δήλωση πολιτικής να είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και να την επικοινωνεί κατάλληλα, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ανώνυμη Επικοινωνία

  Ανώνυμη Επικοινωνία